logo-wsvbommenee

Watersportvereniging Bommenee

Haven van Bommenede

Huishoudelijk reglement - Privacybeleid

Huishoudelijk reglement WSV Bommenee,

(inclusief wijzigingen, zoals vastgesteld in de ALV van 9 november 2018)

Dit reglement bevat 40 artikelen en is voorzien van een addendum van twee pagina’s (“Privacybeleid WSV Bommenee”), hetwelk een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit reglement. Waar in dit reglement gesproken wordt over personen, worden steeds zowel vrouwelijke als mannelijke personen bedoeld.

Privacybeleid

I LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Conform de statuten is het lidmaatschap in principe voorbehouden aan inwoners van de voormalige gemeente Zonnemaire. Voorts kan lid worden de recreant, die in de voormalige gemeente Zonnemaire een vakantiewoning heeft die op eigen grond staat en die aantoonbaar tenminste 90 dagen per jaar in de voormalige gemeente Zonnemaire verblijft. Indien een lid niet meer voldoet aan de inwonersvoorwaarde houdt het lidmaatschap op.

Artikel 2

 1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk of per email aan het secretariaat van de vereniging te geschieden. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar, tenzij schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden, tenminste vier weken voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
 2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van alle leden en donateurs zijn vermeld en waaraan door het bestuur alle correspondentie rechtsgeldig kan worden verzonden. Ter zake van de in dit register vastgelegde gegevens is het privacybeleid van de vereniging van toepassing, zoals vastgelegd in het bij dit reglement behorende addendum.

II RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 3
De rechten en verplichtingen voor alle leden en donateurs zijn vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Aan ieder die tot de vereniging toetreedt, wordt een exemplaar van het huishoudelijk reglement verstrekt. Een kopie van de statuten wordt op verzoek verstrekt. Ieder wordt geacht met de inhoud bekend te zijn en verklaart door toetreding deze statuten en huishoudelijk reglement voor zich als bindend. Geen lid deelt in de rechten, gegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement, vóór aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.

Artikel 4
Bij overtreding van de statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging is het bestuur gerechtigd de door de vereniging gemaakte kosten in rekening te brengen bij de overtreder.

Artikel 5
Bij adreswijziging, wijziging bootgegevens etc. is men verplicht binnen twee weken het secretariaat hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 6
Voor leden met een ligplaats is een (pleziervaartuigen)aansprakelijkheidsverzekering¹ verplicht (minimum aansprakelijkheid 1,5 miljoen euro). Het betalingsbewijs moet jaarlijks aan het bestuur kunnen worden getoond. Het niet opvragen hiervan ontslaat het lid niet van het afsluiten van genoemde verzekering.
----------------------------------

¹ een schade die is veroorzaakt door een zeilboot met een zeiloppervlakte van maximaal 16 m2 valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (WAP)

-------------------------------------------

Artikel 7

 1. Elk lid dat een ligplaats aan wal of in een box toegewezen krijgt, is jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vast te stellen liggeld verschuldigd.
 2. De hoogte van de contributie en andere bijdragen wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Conform artikel 7 van de statuten zijn er verschillende categorieën: voor leden die een ligplaats in het water of op de wal toegewezen krijgen, voor leden die geen boot in het water of op de wal willen of op de wachtlijst staan en voor donateurs. Iedereen ontvangt jaarlijks bericht omtrent de vastgestelde contributie c.q. bijdrage en is verplicht deze vóór 1 januari van het jaar waarvoor zij geldt te voldoen. Indien het betalingsverzoek door het bestuur later dan genoemde datum wordt gedaan, hieraan binnen vier weken na dagtekening te voldoen.
 3. In geval van aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar kan het bestuur bepalen dat een bijdrage verschuldigd is, in overeenstemming met het aantal maanden na het tijdstip van aanmelding.

Artikel 8
Elk lid dat gebruik wil maken van een ligplaats is bij toelating tot het lidmaatschap een door de Algemene Vergadering vast te stellen entreegeld verschuldigd. Entreegeld wordt bij einde van het lidmaatschap niet gerestitueerd. Elk lid dat gebruik wil maken van een ligplaats is bij toelating tot het lidmaatschap een door de Algemene Vergadering vast te stellen borg verschuldigd. Borg wordt bij einde van het lidmaatschap wel gerestitueerd.

Artikel 9
Ieder lid is verplicht zijn vaartuig goed te onderhouden. Deze verplichting behelst in het bijzonder het voldoende schoonhouden van het vaartuig, het (preventief) onderhoud aan o.a. de elektrische installatie en de gasinstallatie, waaronder het tijdig (laten) vervangen van gasslangen e.d., ter vermijding van brandgevaar en waterverontreiniging. Het bestuur is bevoegd na kennisgeving op kosten van een lid een verwaarloosd, vervuild vaartuig te (doen) reinigen indien dit, nadat het lid hiertoe is aangemaand, naar het oordeel van het bestuur gewenst is. De kosten van het reinigen van het vaartuig worden door de vereniging aan het lid gefactureerd.


III HET BESTUUR
Artikel 10
Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen meerderjarig te zijn.

Artikel 11
Onverminderd het bepaalde in de statuten heeft het bestuur tot taak:

 1. De behartiging van de verenigingsbelangen.
 2. De aanschaf en het onderhoud van het materiaal der vereniging te realiseren.
 3. Het beheer over de geldmiddelen en de eigendommen der vereniging.
 4. De aanstelling en het ontslag van personen in dienst van de vereniging.
 5. Het nemen van maatregelen en het samenstellen van het huishoudelijk reglement.
 6. Het benoemen van personen welke zij nodig acht om het in haar werkzaamheden te doen bijstaan. Zie ook artikel 20.

Artikel 12
Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 13
Het bestuur draagt zorg, dat in het register steeds wordt ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van de bestuursleden aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om gezamenlijk, of tezamen met een of meer anderen, de vereniging te vertegenwoordigen.


IV HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 14
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Artikel 15
De taak van de voorzitter:
Behalve de taken die aan de voorzitter krachtens de statuten zijn toegekend, leidt hij de bestuursvergaderingen en belegt deze zo dikwijls hij dit nodig acht. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en zorgt voor de handhaving van de orde in de vergaderingen.

Artikel 16
De taak van de secretaris:

 1. Het bewaren van het verenigingsarchief.
 2. Het uitschrijven van de vergaderingen.
 3. Het opmaken van de agenda van de vergaderingen.
 4. Het notuleren van de vergaderingen.
 5. Het bijhouden van het ledenregister.
 6. Het versturen van mededelingen aan de leden van de vereniging.
 7. Het uitbrengen van een verslag op de algemene ledenvergadering.
 8. Het behandelen van in- en uitgaande stukken en deze ter kennisname op de vergadering aanvoeren.


Artikel 17
De taak van de penningmeester:

 1. Het beheren van de gelden en de geldswaarden van de vereniging.
 2. Het verzorgen van een geregelde boekhouding.
 3. Het innen van alle verenigingsgelden.
 4. Het betalen van schulden die ten name van de vereniging gemaakt zijn, onder overlegging van een nota, geparafeerd door het bestuurslid die de werkopdracht of leverantie heeft doen uitvoeren. Uitgaven, anders dan die voortvloeiende uit een door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting, een bedrag van € 5.000 te boven gaande, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 5. Het samenstellen van een balans en een winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar, waarbij het boekjaar gelijk staat aan het verenigingsjaar.
 6. Het samenstellen van een begroting voor het komende boekjaar.
 7. Ten aanzien van het beleid op de vergaderingen mededelingen doen, waaraan geplande werkzaamheden of activiteiten gestaafd kunnen worden.
 8. De tot de administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke bewaartermijn op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.


V ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 18
Ieder ter vergadering komend lid tekent de presentielijst. De lijst blijft op de tafel van de secretaris liggen ter ondertekening door later komende leden.

Artikel 19
Door de algemene ledenvergadering kan een commissie benoemd worden om een zaak in onderzoek te nemen.


VI COMMISSIES
Artikel 20
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar werkzaamheden te doen uitvoeren door een of meer commissies, zoals een ballotagecommissie, een wedstrijdcommissie, een redactiecommissie en een technische commissie.

Artikel 21
De leden van de kascommissie, als bedoeld in art 14 lid 2 van de statuten, dienen meerderjarig te zijn. De kascommissie bestaat uit twee leden. Jaarlijks treedt één lid af, terwijl door de algemene ledenvergadering in diens plaats een nieuw lid wordt benoemd. De zittingsperiode van een commissielid is maximaal twee jaar.
Artikel 22
De taken van de wedstrijdcommissie zijn onder meer:

 1. Het organiseren van verenigingswedstrijden en tochten.
 2. Het organiseren van zogenaamde "open" wedstrijden.
 3. Het organiseren van lezingen en cursussen e.d.

Artikel 23
De taken van de redactiecommissie zijn onder meer:

 1. Het verzamelen van kopij voor de website van der vereniging.
 2. Het regelmatig onderhouden van de website van de vereniging.

Artikel 24
De taken van de technische commissie zijn onder meer: 

 1. Het in goede staat laten houden van de verenigingsaccommodatie en materieel.
 2. Het laten uitvoeren van werkzaamheden door leden, zoals gepland door het bestuur.

Het in overleg met het bestuur benoemen van een havenmeester. Deze heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 1. De havenmeester vervult zijn taak zelfstandig, maar in overleg met en onder regie van het bestuur.
 2. De havenmeester is onder meer belast met het toezicht houden op de boten, de haven en het haventerrein en het incasseren van liggelden van passanten. Hij houdt hiervan een administratie bij en legt verantwoording af aan het bestuur.
 3. Eenieder is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester of diens vervanger op te volgen.
 4. De havenmeester is bevoegd een lid de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen in geval van ernstige misdraging, echter ten hoogste voor 1 etmaal. Hij geeft hiervan onverwijld kennis aan het bestuur dat er voor zorgt dat zo nodig aanvullende besluitvorming en/of maatregelen genomen worden.
 5. Indien tijdens het vaarseizoen (april t/m oktober) boten tijdelijk afwezig zijn, dient de ligplaatshouder dit te melden bij de havenmeester met vermelding van de vermoedelijke datum van terugkeer en het betreffende boxnummer.
 6. De havenmeester heeft tijdens afwezigheid van de ligplaatshouder het recht de vrijgekomen ligplaats t.b.v. passanten te gebruiken. Deze tijdelijke huur vangt aan om 12:00 uur ‘s middags en eindigt om 12:00 uur ‘s middags.
 7. Bij terugkomst dient de ligplaatshouder circa 24 uur van tevoren contact op te nemen met de havenmeester om te melden wanneer hij/zij weer van zijn/haar ligplaats gebruik wil maken.
 8. De voorzitter houdt de wachtlijst bij en informeert de havenmeester over veranderingen.
 9. De havenmeester kan een lid die op de wachtlijst staat een tijdelijke ligplaats geven, een zogenaamde ‘zwerfplek’. Dit kan een ligplaats zijn in een box die tijdelijk niet gebruikt wordt of een andere plaats in de haven, zolang die het in- en uitvaren van de andere boten niet hindert.

 

VII LIGPLAATSEN IN DE HAVEN EN OP HET JOLLENVELD
Artikel 25
Betreffende de ligplaatsen is het volgende geregeld:

 1. Ligplaatsen zijn in beheer van de vereniging en worden uitgegeven door het bestuur.
 2. Leden komen in aanmerking voor een ligplaats en kunnen zich inschrijven voor een plaats op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst voor een bepaalde ligplaats wordt bepaald door het tijdstip van inschrijving.
 3. De aanvraag van een ligplaats dient schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat te geschieden met opgave van type, lengte en breedte, zeilnummer en eventueel naam van de boot.
 4. Een lid dat zijn ligplaats wil opzeggen dient het secretariaat daarvan schriftelijk, of per e-mail, in kennis te stellen, vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
 5. Per lid dat eigenaar is van een boot, kan één ligplaats worden uitgegeven; deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar op welke wijze dan ook en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij het bestuur anders beslist.
 6. Het bestuur maakt kenbaar aan wie een ligplaats wordt toegewezen.
 7. Het bestuur kan gezinsleden van jonger dan 16 jaar extra plaatsen op de wal toekennen, waarvoor dan de normale ligplaatsvergoeding is verschuldigd, maar geen contributie of entreegeld.
 8. Niet-leden en niet-inwoners van Zonnemaire kunnen bij voldoende beschikbaarheid en voor de duur van één verenigingsjaar, gebruik maken van een daartoe door het bestuur aangewezen ligplaats. Deze tijdelijke huur kan telkens met één jaar verlengd worden bij voldoende beschikbaarheid. In bijzondere gevallen kan de algemene ledenvergadering besluiten tot een verhuur aan niet-leden en niet-inwoners van Zonnemaire tot een langere verhuurperiode dan één verenigingsjaar.
 9. Bij verkoop van de boot of aankoop van een andere boot, dient dit in twee weken aan het secretariaat gemeld te worden.
 10. Indien in het vaarseizoen voor een periode van meer dan een maand de ligplaats verlaten wordt, is de ligplaatshouder verplicht dit te melden aan de havenmeester; de ligplaats kan dan worden toegewezen aan leden die op de wachtlijst staan of aan passanten. Deze tijdelijke huur vangt aan om 12:00 uur ’s middags en eindigt om 12:00 uur ’s middags.
 11. Het gebruik van de ligplaatsen is voor rekening en risico van de gebruikers; schade aan eigendommen der vereniging wordt op de veroorzaker verhaald.
 12. De vereniging is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of verloren gaan van eigendommen van de gestalde of afgemeerde boten, dan wel boten onder transport. Ook is de vereniging niet verantwoordelijk voor schade aan derden door of vanwege aanwijzingen van het bestuur en / of commissies gedaan voor de goede orde van vereniging of terrein dan wel terreinbeheer.
 13. Wie geen lid, donateur of introducé is, of niet als huurder van de faciliteiten van de vereniging gebruikt maakt, is het verboden om zich in de jachthaven en op het terrein van de vereniging te bevinden.
 14. Bij beëindiging van het lidmaatschap / opzegging ligplaats dienen terstond de sleutels van de toegang tot het terrein te worden ingeleverd bij de havenmeester.
 15. Bij beëindiging van het lidmaatschap / opzegging ligplaats wordt geen restitutie van het liggeld verstrekt.
 16. Het terrein wordt door het bestuur ingedeeld en de leden dienen zich aan deze indeling te houden bij het plaatsen van hun boot.
 17. Voorwaarde voor het overwinteren van de boot op het terrein: het goed vastleggen van de boot met deugdelijke spanbanden of lijnen.
 18. Het vaarseizoen loopt van april t/m oktober van elk jaar, het verenigingsjaar en de beschikbaarheid van ligplaatsen van 1 januari t/m 31 december.
 19. Het gebruik van elektra voor bijvoorbeeld het opladen van accu’s, elektrische pompen, elektrische kachels of andere apparatuur aan boord van boten wordt doorberekend.

Artikel 26
Leden krijgen pas een ligplaats toegewezen, indien aan alle verplichtingen hiervoor is voldaan. Leden op de wachtlijst kunnen gebruik maken van de passantenregeling als bedoeld in artikel 25 I. Als leden op de wachtlijst gezet willen worden, moeten zij de gewenste boxmaat aangeven. Elke vrijkomende ligplaats – een vaste of tijdelijke – wordt aan het lid dat bovenaan de wachtlijst staat aangeboden. In de praktijk kan dit betekenen dat men een grotere box neemt dan nodig, maar dat daar dan wel de volle prijs voor moet worden betaald. Als nummer 1 op de wachtlijst van de aangeboden ligplaats afziet kan de volgende deze keuze maken, enz. Een lid dat een te grote box ingenomen heeft moet op dezelfde plaats op de wachtlijst blijven staan om in aanmerking te komen voor een passender box als deze later vrijkomt. In het algemeen geldt dat alle ligplaatshouders op elk moment hun box aan kunnen bieden aan de andere leden om van box te ruilen, waardoor ook de flexibiliteit bevorderd wordt. Ook is het mogelijk om als lid met een vaste box deze als zwerfplek aan de vereniging beschikbaar te stellen, waarna de vereniging deze box als zwerfplek kan verhuren voor een bepaalde periode aan een lid of een buitenstaander als er onder leden geen belangstelling is. Het lid dat de box voor verhuur afstaat krijgt 50 % van de opbrengst.
Alle boxmaten zijn door het bestuur gedefinieerd vanaf het moment dat de haven is ingericht of de inrichting wordt gewijzigd. Als een lid een grotere boot koopt, komt deze op de wachtlijst. Indien mogelijk zal onderling geruild worden. Indien er dwingende redenen zijn, kan het bestuur of de havenmeester aan een lid een andere ligplaats toewijzen dan welke hij reeds in gebruik heeft.

Artikel 27
De passantenplaatsen worden door het bestuur of de havenmeester aangewezen. Passanten dienen aan de havenmeester een volledig ingevuld passantenformulier en een betalingsbewijs van de pleziervaartuigenverzekering van hun boot te overleggen. Trailers van passanten zijn op het terrein slechts toegestaan indien de boot zich tijdens de stalling op de trailer bevindt.

Artikel 28
Poorten en toegangshekken dienen na gebruik onmiddellijk te worden afgesloten.

Artikel 29
Voor het op juiste en deugdelijke wijze afmeren van iedere boot is de eigenaar
verantwoordelijk. Het bestuur c.q. de havenmeester is bevoegd, na de eigenaar hiertoe eerst in de gelegenheid te hebben gesteld, hiervoor zorg te dragen. Eventuele kosten komen ten laste van de eigenaar.

Artikel 30
De boten met een ligplaats in het water dienen te worden verankerd met lijnen of banden van deugdelijke kwaliteit, welke bevestigd moeten zijn aan minimaal drie goed verankerde bevestigingspunten.

Artikel 31
Zonder goedkeuring van het bestuur c.q. de havenmeester mag niet van ligplaats worden gewisseld.

Artikel 32
Opslag van trailers, goederen en andere stoffen op de terreinen van de vereniging is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur.

Artikel 33
Voertuigen, van welke vorm dan ook, dienen geplaatst te worden op de daarvoor bestemde parkeerterreinen.

Artikel 34
Het maken van reclame en het te koop aanbieden van goederen op de terreinen van de vereniging is niet toegestaan. Met toestemming van het bestuur kunnen deze acties
gevoerd worden via de publicatieborden en de website van de vereniging.

Artikel 35
Het storten van afval en vuil mag alleen geschieden in de daartoe bestemde container(s). De leden zijn verplicht ter handhaving van een goede gang van zaken in de haven en op de bijbehorende terreinen, alsmede op de vaartuigen, behoorlijk toezicht te houden. Men is verplicht de veiligheid in acht te nemen.

Artikel 36
Het aan komen varen naar en aanmeren op de locatie dient beheerst, verantwoord en volgens goed zeemanschap te geschieden.

Artikel 37
Het bestuur c.q. de havenmeester hebben het recht, indien noodzakelijk en indien de eigenaar niet bereikbaar is, een boot te (doen) verplaatsen.

 

VIII ZELFWERKZAAMHEID
Artikel 38
Voor zover mogelijk, worden de verenigingseigendommen en de onder het beheer van de vereniging zijnde terreinen en accommodaties in eigen beheer onderhouden, gerepareerd en geëxploiteerd. Alle leden zijn verplicht jaarlijks werkzaamheden om niet te verrichten ten behoeve van de vereniging. Het bestuur maakt een overzicht van de uit te voeren taken en draagt leden taken op (eventueel op basis van aangegeven bekwaamheden).
Indien een lid de opgedragen taak niet uitvoert, of niet naar behoren uitvoert, wordt de contributie verhoogd met een bedrag, vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Dit bedrag vervalt aan de vereniging. Bij uitzondering en slechts na een besluit daartoe door de algemene ledenvergadering huurt de vereniging zo nodig betaalde krachten in ter verrichting van de niet uitgevoerde werkzaamheden.
De in het kader van de zelfwerkzaamheid verrichte werkzaamheden of diensten geschieden geheel voor eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of ongemak hierdoor ontstaan.


IX WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 39
Wijzigingen in het huishoudelijke reglement kunnen slechts worden aangebracht door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De wijzigingen dienen de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen en treden na goedkeuring direct in werking.


X SLOTBEPALING
Artikel 40
De uitlegging of verklaring van de statuten en het huishoudelijk reglement, voor zover daar twijfel over mocht bestaan, is voorbehouden aan het bestuur. In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Het betreffende besluit wordt aan de leden meegedeeld.


Addendum bij Huishoudelijk reglement WSV Bommenee


Privacybeleid van “W.S.V. Bommenee”

zoals vastgesteld in de ALV van 9 november 2018


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “W.S.V. Bommenee” verwerkt van haar leden, donateurs, oud leden, huurders, of andere belanghebbenden.


Indien je lid of donateur wordt van “W.S.V. Bommenee”, of om een andere reden persoonsgegevens aan “W.S.V. Bommenee” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: “W.S.V. Bommenee”, Veerdijk 7, 4316 AV Zonnemaire, KvK nummer 55353630. Onze secretaris is per email bereikbaar via ofni.[antispam].@wsvbommenee.nl.

2. Welke gegevens verwerkt “W.S.V. Bommenee” en voor welk doel:
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap of donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. geslacht
 3. geboortedatum
 4. adresgegevens; eventueel post(bus)adres
 5. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
 6. gegevens over de ligplaats en/of boot, elektraverbruik, Grevelingenkaart etc.
 7. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts.

2.2 “W.S.V. Bommenee” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap c.q. donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou gevraagde informatie, of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 2. je naam, geslacht, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van “W.S.V. Bommenee”.
 3. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de contributie, de donatie, het liggeld, bestellingen, of afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen
3.1 “W.S.V. Bommenee” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap c.q. donateurschap tot maximaal zes maanden na de beëindiging daarvan.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “W.S.V. Bommenee” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van je persoonsgegevens maakt “W.S.V. Bommenee” gebruik van diensten van derden; een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen, klachten
5.1 Via de secretaris van “W.S.V. Bommenee” kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “W.S.V. Bommenee” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen twee weken na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de secretaris.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop “W.S.V. Bommenee” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris: ofni.[antispam].@wsvbommenee.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is verankerd in het Huishoudelijk reglement van “W.S.V. Bommenee”. Wijzigingen in dit beleid kunnen dan ook alleen plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 39 van dat reglement.

Naar boven

Contactgegevens

Watersportvereniging Bommenee

 
Postadres
Veerdijk 7
  4316 AV   Zonnemaire
 
 
ofni.[antispam].@wsvbommenee.nl
https://wsvbommenee.nl

Maps

Inloggen


Aanmelden nieuw lid

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?